REGLAMENT D'ADAPTACIÓ EN LLENGUA I CULTURA CATALANES.

logo

Alumnes nouvinguts:

    Primer any:    dispensa o participació voluntària
    Segon any:    nota orientativa (programa i avaluació especial)
    Tercer any:    bonificació de 2/3
    Quart any:     bonificació d' 1/3


Els alumnes nous amb coneixements de Llengua Castellana no seran dispensats en Llengua Catalana i s'escurçarà un any el període d'adaptació (N.O., B 2/3, B 1/3).

Els alumnes de 5è a 8è que passen de Nivell II (principiants) a Nivell I (avançats) rebran una bonificació de 2/3 de nota al butlletí de febrer i d'1/3 de nota  al butlletí de juny.

Alumnes HR:

Classes 7 i 8: es mantindran les bonificacions anteriors (si fos necessari), més 1/3 pel fet de  pertànyer a aquesta classe.
Classes 10: quan l'alumne s'integri al "Gymnasium", rebrà una bonificació de 2/3 de nota al butlletí de febrer i d'1/3 de nota al de juny.

Alumnes de la classe 9:

Aquells alumnes que provinguin de la classe 8, Nivell II, i que s'incorporin a Català de 4 hores, rebran una bonificació de 2/3 de nota al butlletí de notes de febrer i d'1/3 de nota al de juny.

De la classe 9 a la 12, l'assignatura de Català de 4 hores serà valorada com a matèria principal (Hauptfach) i comptarà amb els mateixos criteris de promoció de curs que la resta de les matèries principals.


CAM/CAF

Fins a la classe 10 s'avaluarà a tots els alumnes com CAF (Català com a llengua estrangera). A les classes 11 i 12, els alumnes considerats SAM (Espanyol com a llengua materna) seran avaluats com CAM (Català com a llengua materna); els considerats SAF (Espanyol com a llengua estrangera), ho seran també com a CAF (Català com a llengua estrangera).

 

Unitats lectives per nivell

Pel que fa al nombre d’hores en què es cursa la nostra assignatura s’indica en el següent quadre. També s’hi mostra de quina manera es dóna l’assignatura, qüestió que està especificada i explicada en cadascuna de les programacions individuals.

 

CURS MODE HORES

Curs 1 Obligatòria

1h/setmana (música)

Curs 2 Obligatòria

1h/setmana
(+ 1 hora d’esport)

Cursos 3 i 4 Obligatori 1h/setmana
(+1 hora de cultura)

Cursos 5 i 6 Obligatori 2h/setmana

Cursos 7 i 8 Obligatori 2h/setmana
(+ hores integrades)

Cursos 9 i 12 Optativa 4h/setmana

Cursos 9 i 10 addicional Obligatòria* 1h/setmana

HR9-HR 10 Obligatòria 2h/setmana